ساختمان شماره یک شبکه توسعه اجتماعی بانک رسالت

ساختمان پلاک ۱۹ بلوار اکبری