ساختمان شماره دوشبکه توسعه اجتماعی بانک رسالت

ساختمان پلاک ۲۱ بلوار اکبری